با ارزش و با اعتبار

پاسخ:  با آبرو

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با ارزش و با اعتبار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.