ظالم و بی رحم

پاسخ:  سنگدل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظالم و بی رحم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.