سریالى از اصغر فرهادى با بازى فرامرز صدیقى، آتنه فقیه نصیرى، امیرحسین صدیق، على قربان زاده، رامبد شكرابى، على سلیمانى و ...

پاسخ:  داستان یک شهر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سریالى از اصغر فرهادى با بازى فرامرز صدیقى، آتنه فقیه نصیرى، امیرحسین صدیق، على قربان زاده، رامبد شكرابى، على سلیمانى و ...» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.