همراه نشر از آرایه هاى ادبى است

پاسخ:  لف

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «همراه نشر از آرایه هاى ادبى است» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.