باقی گذاشتن

پاسخ:  ابقا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «باقی گذاشتن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.