بسته شدن

پاسخ:  انسداد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «بسته شدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.