ل غزیدن پا

پاسخ:  زل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ل غزیدن پا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.