جا کاغذی

پاسخ:  کازیه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جا کاغذی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.