کاتب

پاسخ:  نویسنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاتب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.