چاپ روی پارچه

پاسخ:  باسمه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاپ روی پارچه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.