چادر

پاسخ:  شامه- خیمه- سرادق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چادر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.