چار قد

پاسخ:  باشامه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چار قد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.