طاق وایوان

پاسخ:  صفه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاق وایوان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.