کاپ

پاسخ:  فنجان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاپ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.