حائر

پاسخ:  سرگشته- سرگردان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حائر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.