حاتم

پاسخ:  قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاتم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.