حاجب

پاسخ:  پرده دار-ابرو-دربان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاجب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.