حاجت

پاسخ:  وسن- ارب- نیاز- دربایست

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاجت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.