حاذق

پاسخ:  ماهر- استاد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاذق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.