حارث

پاسخ:  کشاورز- برزگر- حراث

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حارث» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.