از عناصر شیمیایی با عدد اتمی 24

پاسخ:  کروم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «از عناصر شیمیایی با عدد اتمی 24» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.