دیو قصه ها

پاسخ:  غول

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «دیو قصه ها» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.