انتظار داشتن

پاسخ:  ارصاد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «انتظار داشتن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.