شیوه و روش

پاسخ:  روال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شیوه و روش» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.