تظاهر به نیکی

پاسخ:  ریا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «تظاهر به نیکی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.