ماشین درو و کشاورزی

پاسخ:  کمباین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ماشین درو و کشاورزی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.