آب بخش

پاسخ:  میراب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب بخش» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.