ضایع شده

پاسخ:  خیط

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضایع شده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.