خاج

پاسخ:  چلپیا - صلیب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خاج» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.