خادم کلیسا

پاسخ:  شماس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خادم کلیسا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.