خار شتر

پاسخ:  راویز

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خار شتر» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.