شاخته جنگى على اصغر شادروان با شركت حسین گیل و رضا صفایى پور

پاسخ:  پاتک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخته جنگى على اصغر شادروان با شركت حسین گیل و رضا صفایى پور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.