آئینه

پاسخ:  مرات

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آئینه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.