شاخه اى از علم ریاضى

پاسخ:  امار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه اى از علم ریاضى» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.