ضجرت

پاسخ:  ملال

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضجرت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.