مات

پاسخ:  متحیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مات» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.