داخلی ترین پرده از پرده های مغز

پاسخ:  نرم شامه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخلی ترین پرده از پرده های مغز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.