غار نزدیک مکه

پاسخ:  ثور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غار نزدیک مکه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.