لاستیک ماشین

پاسخ:  تایر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لاستیک ماشین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.