داخل کردن داروی مایع با سورنگ به خون

پاسخ:  تزریق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخل کردن داروی مایع با سورنگ به خون» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.