شــاخه ای از علم پزشــکی

پاسخ:  داروسازی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شــاخه ای از علم پزشــکی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.