داخل شدن

پاسخ:  ورود

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخل شدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.