واجب كردن

پاسخ:  ایجاب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واجب كردن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.