چارپا

پاسخ:  ستور

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چارپا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.