رئیس جمهور آمریکا در جنگ دوم

پاسخ:  روزولت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس جمهور آمریکا در جنگ دوم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.