رئیس جمهور ضد آپارتید آمریکا

پاسخ:  ابراهام لینکلن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس جمهور ضد آپارتید آمریکا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.