زائیدن

پاسخ:  زا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «زائیدن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.