داخل كردن محلول در زیر پوست بدن یا درون رگ با سوزن

پاسخ:  تزریق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داخل كردن محلول در زیر پوست بدن یا درون رگ با سوزن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.