سابق

پاسخ:  سلف

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سابق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.