سابقه

پاسخ:  پیشینه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «سابقه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.